Polityka prywatności

 1. Firma APR Adam Jędraszek zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy w tym sklepu, przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
 2. Sklep oraz serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym iplanet.com.pl oraz www.ihome.pl prowadzony jest przez firmę APR Adam Jędraszek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wernera 5 lok. 3 26-600 Radom, NIP 948-204-72-74, REGON 147411953, adres poczty elektronicznej: sklep@iplanet.com.pl , numer telefonu: +48 500 700 790.
 3. Administratorem danych osobowych jest firma APR Adam Jędraszek z siedzibą: biuro – Wsola ul. Warszawska 120, 26 – 660 Jedlińsk; IPlanet salon – ul. Wernera 5/3, 26-600 Radom, telefon: 48 500 700 790 oraz IHome salon Słowackiego 98 26-600 Radom tel. 500 750 900, e-mail: odo@apr.com NIP: 9482047274, REGON: 147411953 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Czy ta polityka może być zmieniona i dlaczego? – Administrator może w przyszłości wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki np. z powodu:
 5. wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług, które są świadczone drogą elektroniczną lub regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 6. stałego rozwoju usług elektronicznych spowodowanego postępem technologii sieciowej w tym stosowania i rozwijania nowych rozwiązań np. w zakresie funkcjonalności;
 7. niniejsze wydanie 03 Polityki obowiązuje od dnia 22.09.2023 roku;
 8. każdorazowo Administrator umieści na stronie internetowej organizacji i sklepu informacje o zmianach w Polityce wraz z przywołaniem kolejnego numeru wydania wraz z datą wprowadzenia w życie.
 9. Zgłaszanie naruszeń APR Adam Jędraszek – w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony Danych firmy APR Adam Jędraszek pod adres odo@apr.com
 10. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych (art. 77 RODO) z naruszeniem RODO.
 11. Rezygnacja/wycofanie zgodyproszę pamiętać, że cofnąć zgodę może każda osoba, której dane dotyczą w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość ma miejsce na podstawie art. 7 ust. 3 RODO. W tym celu proszę przesłać taką informację Inspektorowi Danych Osobowych firmy APR Adam Jędraszek pod adres
  e – mail odo@apr.com
 12. Prawo do ograniczenia przetwarzaniana podstawie art. 18 RODO mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych, w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości, co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO, zgłoszenie takie, należy przesłać na adres e–mail: odo@apr.com Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych. W czasie sprawdzania prawidłowości danych przez administratora (APR Adam Jędraszek), wszelkie przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając jedynie ograniczenia ich wykorzystania.
 13. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa, wówczas przysługuje Państwu, na podstawie art. 17 RODO, prawo do żądania usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych APR Adam Jędraszek odo@apr.com
 14. Prawo do przenoszenia danychna podstawie art. 20 RODO, przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE.
 15. Prawo dostępu do danych – zgodnie z art. 15 RODO, na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma APR Adam Jędraszek pobiera „rozsądną opłatę”.
 16. Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje Państwu na mocy art. 16 RODO, prawo do:
 • sprostowania danych nieprawidłowych;
 • uzupełnienia informacji niekompletnych.

Firma APR Adam Jędraszek przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych
w zależności od określonego celu przetwarzania.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych APR Adam Jędraszek pod adres e-mail odo@apr.com

 1. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16zgodnie z RODO wyrażenie zgody, wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.
 2. Przekazywanie danych stronom trzecim Administrator danych (APR Adam Jędraszek) chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych APR Adam Jędraszek z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powinien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO APR Adam Jędraszek.
 3. Przejrzystość szanowni Państwo, staramy się, aby Nasza strona internetowa wraz
  z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem.
  W każdym przypadku przywołujemy Administratora danych osobowych wraz ze wskazaniem szczegółowych celów (konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail odo@apr.com
 4. Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania oraz realizacji wymogów prawnych (m.in. przechowywanie danych do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń). Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu, w przypadku prowadzenia działań marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu i/lub jeżeli są związane z technologią Cookies, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy proces przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od Państwa zgody, są one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W każdym przypadku:

 1. dane osobowe będą przechowywane, gdy przepisy prawa np. księgowe lub podatkowe będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
 2. Administrator dane osobowe przechowuje dłużej, aby zabezpieczyć jakiekolwiek Państwa roszczenia wobec firmy, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń stron trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, szczególnie kodeksu cywilnego;
 3. w zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, mogą być one przechowywane przez różny okres, przy czym decyduje dłuższy termin przechowywania.
 4. Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe, które Was dotyczą w zakresie:
 • celu przetwarzania;
 • kategorii pozyskiwanych danych;
 • informacji o odbiorcach danych;
 • planowany okres retencji (zniszczenia) danych;
 • informacji o uprawnieniach;
 • informacji o prawie do skargi;
 • źródła danych;
 • automatycznie podejmowanych decyzji.
 1. Powierzenie przetwarzania danych – firma APR Adam Jędraszek powierza Państwa dane dostawcom zewnętrznym, którzy wspierają naszą działalność w zakresie:
 2. usług marketingowych;
 3. realizacji kampanii promocyjnych;
 4. wysyłaniu wiadomości z przypomnieniami o produktach znajdujących się w koszyku;
 5. dostosowywaniu do Państwa potrzeb treści znajdujących się na stronie internetowej;
 6. w doborze prezentowanych Państwu produktów, promocji oraz ofert;
 7. rejestracji w naszym sklepie za pośrednictwem serwisów podmiotów trzecich;
 8. realizacji spersonalizowanych internetowych kampanii reklamowych.
 9. Podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę APR Adam Jędraszek stanowi:
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień i zawieraniu umowy sprzedaży, jak również przy zapisywaniu się na newsletteru. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania/obsługi umowy sprzedaży reklamowanych produktów.
 • W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newsletteru, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Czasami, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.
 • W pozostałych (innych) celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

UWAGA!

Podanie danych osobowych i/lub udzielenie wskazanych zgód nie jest wymagane, ale niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa na stronie internetowej IPlanet i IHome oraz w niniejszym dokumencie (tekst poniżej).

 

 1. Zakres przetwarzanych danych.
 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziecie Państwo proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać zamówienie oraz uzyskać możliwości kontaktu;
 • Adres zamieszkania i/lub adres do wysyłki – jest nam potrzebny do wysyłania Państwu zamówionego produktu;
 • Numer urządzenia końcowego (telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.) – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń lub zdarzeń wynikających z siły wyższej (losowych), jak np. brak produktu w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie, wypadek samochodu dostarczającego produkt dla Państwa, brak prądu, itd.
 • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia i nadania przesyłki oraz kontaktujemy się z Państwem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Pliki Cookies – przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb, realizacji usług i umożliwienia prawidłowego funkcjonowania serwisu poprzez stosowanie plików cookie. Stosujemy pliki cookie w celu personalizacji treści i reklam w ramach strony internetowej oraz poza nią, jak również w celu analizowania ruchu na poszczególnych stronach internetowych w ramach naszego serwisu. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Cookies– dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

Mogą Państwo dowiedzieć się dokładnie, jakie są nasze cele i jak Państwa dane są do nich wykorzystywane w narzędziu deklaracji w zakresie plików Cookies – Cookiebot (patrz poniżej w punkcie 21.5).

 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 1. Stosowanie Cookies.
  • Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje Cookies.
  • Informacje zgromadzone na podstawie Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
  • Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
  • Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
  • Administrator wykorzystuje różne rodzaje Cookies:
   1. podział ze względu na długość przechowywania:
  • cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  • cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
   1. podział ze względu na cel, do którego są wykorzystywane:
  • „niezbędne” cookies – przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek;
  • „preferencyjne” cookies – pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik;
  • „statystyczne” cookies – plikie cookie, które pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje;
  • „marketingowe” cookies – pliki cookie, które stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
  • „nieklasyfikowane” cookies – pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.
 • Profilowanie – zdarza się, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w taki sposób, aby wykorzystać pozyskane informacje do oceny preferencji zakupowych w celu ułatwienia Państwu realizacji planowanych i/lub realizowanych zakupów lub sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego (osobiste preferencje, zainteresowania, zachowania, lokalizacja lub przemieszczanie się, itp.). Przy pomocy technologii cookies, która jest stosowana na Naszej stronie internetowej, możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników np. poprzez prowadzenie statystyk ilości odwiedzin Naszej strony lub rodzaju najczęściej oglądanych produktów. Analiza zachowania pomaga Naszym Specjalistom lepiej zrozumieć preferencje i oczekiwania Klientów, dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań a tym samym nie tylko dopasować reklamę do Jego potrzeb, ale spośród dostępnych produktów wybrać te, które będą najbardziej spełniały Jego wymagania. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać, pisząc do Nas zapytanie na adres e-mail: odo@apr.com
 • Administrator na potrzeby prezentowania reklam, przedstawiania ofert lub promocji/rabatów, które są przeznaczone dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowany do oczekiwań danego Klienta, może zapoznawać się z Jego preferencjami np. przez analizę ilości odwiedzin sklepu internetowego, preferencji zakupowych oraz innych obszarów zainteresowań w zakresie oferowanych produktów i rozwiązań. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz ciągłe dostosowywanie się do jego potrzeb i preferencji, nie wpływając jednak istotnie na podejmowane przez niego decyzje.
 • Administrator APR Adam Jędraszek wykorzystuje zaawansowane technologie, dzięki czemu powyższe działania wykonywane są przez system w sposób zautomatyzowany. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia wysyłanie treści najaktualniejszych z którymi Klient w łatwy sposób może się zapoznać.
 • Dla Klientów pełnoletnich, powyższa analiza zainteresowań służy również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i jak najbardziej dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania komunikatów, banerów do zainteresowań Klienta), takie działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na wybory Konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta produktów lub usług skierowana wyłącznie do dedykowanej grupy Klientów na bazie historii ich zakupów oraz zachowania na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inni Klienci. Im częściej dany Klient korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane.
  Przysługuje Państwu, zgodnie z Artykułem 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 lit. e), f), wniesienie sprzeciwu wobec profilowania. Informacje taką proszę przesłać na adres e-mail odo@apr.com
 1. Jakie dane powinniście Nam Państwo podać i jakie są konsekwencje ich niepodania.

20.1 Podanie danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 • dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania, konta po realizacji takiego zamówienia pozostaje jedynie dokument potwierdzający dokonaną transakcję.
 • rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy dane w bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości zakupy w Naszym sklepie internetowym,
 • jeśli chcecie Państwo być informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możecie zostać abonentem newsletteru. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać,
 • podanie danych osobowych przez Klienta w sklepie internetowym jest dobrowolne i jednocześnie konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności zapewnionych przez sklep IPlanet i IHome, tj. złożenia i rozliczenia zamówienia (zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży), rejestracji konta, zapisania się do newsletteru lub korzystania z formularzy dostępnych na stronie www, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu realizacji umowy jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO;
 • za każdym razem zakres wymaganych danych niezbędnych do zawarcia umowy, podawany jest w sklepie internetowym, bezpośrednio u Sprzedawcy (sprzedaż stacjonarna) lub za pomocą innych kanałów komunikacji, jakie zostały wskazane w Regulaminie.
 • Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.
 • każdy Użytkownik Naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z oferowanych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzycie sobie Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to macie prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z usług Naszego sklepu.

20.2. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, które nie mają związku z realizacją celu, na który uzyskaliśmy zgodę. Nie przechowujemy również danych poufnych i wrażliwych, jak dane dostępu do konta bankowego.

 

20.3 Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w sklepie internetowym lub prześlij wiadomość e-mail na adres odo@apr.com

 

Wydanie 03 z dnia 22.09.2023 roku.

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Łukasz Cholewa, odo@apr.com

 

Tutaj znajdziecie Państwo Politykę Prywatności wydanie 02 z dnia 30.04.2020 roku.